1. Toepasselijkheid
  • 1.1 – Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of met Interact Consultancy (verder te noemen Interact) en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
  • 1.2 – Het aangaan van een overeenkomst met Interact voor de uitvoering van werkzaamheden, betekent automatisch dat opdrachtgever alle algemene Interact voorwaarden accepteert. Uitzonderingen dienen voorafgaand aan de overeenkomst te zijn overeengekomen en schriftelijk te zijn geaccepteerd door Interact.
  • 1.3 – De algemene voorwaarden van Interact prevaleren altijd boven de algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever.
 2. Aanbieding en acceptatie
  • 2.1 – Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Interact gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum.
  • 2.2 – Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever, mondeling dan wel schriftelijk, een akkoord geeft aan Interact om een opdracht uit te voeren binnen de organisatie van de Opdrachtgever.
  • 2.3 – In geval van een mondelinge overeenkomst is het moment van de eerste uitvoering of overleg binnen de organisatie van de Opdrachtgever tevens een bevestiging dat de werkzaamheden door Opdrachtgever in opdracht zijn gegeven aan Interact. Dit moment geldt tevens als startdatum van de overeenkomst. Zie ook artikel 8.6.
 3. Duur en beëindiging
  • 3.1 – Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen uitsluitend worden beëindigd door een aangetekende per post of koerier verzonden brief aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, telkens ingaande op de eerste van de maand volgend op de datum waarop door de wederpartij voor ontvangst is getekend.
  • 3.2 – Een overeenkomst in abonnementsvorm, duur 12 maanden, gaat in op het moment dat Interact haar werkzaamheden voor Opdrachtgever aanvat of op het moment van schriftelijke opdrachtbevestiging.
  • 3.3 – Een overeenkomst voor 12 maanden / abonnement of de automatische verlenging daarvan, dan wel een projectopdracht welke is overeengekomen voor een bepaalde periode en een vaste projectprijs, kan tussentijds niet door de opdrachtgever worden beëindigd. Er zal ten allen tijde een facturatie plaats vinden over het nog niet afgenomen gedeelte, ook als Interact hier geen prestatie meer voor heeft kunnen leveren.
  • 3.4 – In het geval van een (al dan niet stilzwijgende) verlenging van een overeenkomst voor 12 maanden / abonnement, wordt deze met eenzelfde periode verlengd.
  • 3.5 – In het geval van een overeenkomst voor 12 maanden / abonnement kunnen de werkzaamheden van Interact tijdelijk worden opgeschort voor een maximale periode van 2 jaar. Dit dient schriftelijk en aangetekend te worden aangezegd met inachtneming een periode van 2 maanden. Na deze periode worden, tenzij de overeenkomst tussentijds is beëindigd, de werkzaamheden hervat. Dit voor de resterende periode tot en met deze 12 maanden.
  • 3.6 – In geval van een opschorting van werkzaamheden is Interact Consultancy gerechtigd om gedurende de periode ingaande op de datum van daadwerkelijke opschorting tot het moment van de hervatting van werkzaamheden, een vergoeding te eisen gelijk aan 10% van het overeengekomen honorarium. Dit voor iedere maand dat deze situatie duurt.
  • 3.7 – In geval van een tussentijdse opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd, is Interact te allen tijde gerechtigd om inzake de opzegtermijn van 2 maanden en 2 maanden na beëindiging van de overeenkomst (dus in totaal 4 maanden) een eenmalige vergoeding te ontvangen. De berekening is gelijk aan 4x het hoogste totale maandbedrag eens gefactureerd gedurende de periode van aanvang opdracht tot de opzegdatum van de opdracht.
  • 3.8 – Interact heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien: Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Zie ook het onder 4 bepaalde. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 4. Ethische verantwoordelijkheid
  • 4.1 – Interact zal naar eigen inzicht geen ethisch onverantwoorde (deel)opdrachten uitvoeren. Interact zal een schriftelijke verklaring aan opdrachtgever doen toekomen, indien zij vindt dat dit van toepassing is. Indien zulks toch van haar verlangd wordt, behoudt Interact zich vervolgens het recht voor om overeenkomsten op deze grond te weigeren en/of met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding en ontvangt indien de werkzaamheden beëindigen een factuur conform de berekening bij 3.7 bepaald.
 5. Levertijd
  • 5.1 – Eventuele door Interact opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Interact niet in verzuim.
 6. Ontoerekenbare tekortkomingen
  • 6.1 – In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Interact op:
   • tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelancercontract;
   • vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
  • 6.2 – Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Interact zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Interact behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden. Naar keuze van Interact zal ook het in 3.7 bepaalde van toepassing zijn.
 7. Prijzen en meerwerk
  • 7.1 – Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Interact binnen de vastgelegde periode.
  • 7.2 – Werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging op de overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever door Interact worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  • 7.3 – De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 7.2 voorzien:
   • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Interact kenbaar zijn gemaakt;
   • gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Interact in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Interact weinig of geen invloed kan uitoefenen;
   • tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • 7.4 – Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
  • 7.5 – Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Interact gebruikelijke methoden.
  • 7.6 – Interact is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, gelijk aan het aantal wachtdagen gebaserd op het in de offerte vermelde standaard dagtarief, indien Interact niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
  • 7.7 – Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. Op het moment van opdracht mag Interact deze richtprijs als vast beschouwen.
  • 7.8 – Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  • 7.9 – Interact heeft het recht om jaarlijks op 1 februari tariefaanpassingen door te voeren. Deze zijn 3% of gelijk aan de van overheidswege vastgestelde indexeringscijfers ingeval deze de 3% overschrijden.
 8. Betalingsvoorwaarden
  • 8.1 – Facturering vindt plaats zoals vooraf in ons voorstel is aangegeven.
  • 8.2 – Interact is niet verplicht om direct na uitvoering te factureren. Opdrachtgever kan zich derhalve nooit beroepen op verjaring.
  • 8.3 – Interact is steeds gerechtigd in de maand voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een verrekenbaar voorschot te verlangen, gelijk aan 20 maal het overeengekomen daghonorarium per bij opdrachtgever werkzaam te stellen/gestelde consultant. Bij gebreke van betaling daarvan is Interact bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
  • 8.4 – Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Interact aan te wijzen bank- of girorekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente plus de 3 procent kredietbeperking. Indien Interact zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
  • 8.5 – Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Interact binnen twee weken na factuurdatum aan Interact schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de inhoud van de factuur en de hoogte van het factuurbedrag.
  • 8.6 – In geval van een mondelinge overeenkomst is de eerste factuur tevens een bevestiging van de acceptatie door opdrachtgever van de Interact Algemene verkoopvoorwaarden. Bij bezwaren dient Opdrachtgever te handelen conform artikel 8.5.
 9. Intellectuele eigendomsrechten
  • 9.1 – De intellectuele eigendomsrechten op het door Interact vervaardigde materiaal berusten bij Interact.
  • 9.2 – Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 10. Vertrouwelijke informatie
  • 10.1 – Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.
 11. Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
  • 11.1 – Voor zover Interact bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden (hieronder vallen tevens Interact Associates), kan Interact niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Interact of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Interact.
  • 11.2 – Interact verplicht zich naar beste kunnen in te zetten voor het uitvoeren van door opdrachtgever verstrekte opdracht. Aansprakelijkheid van Interact in enige vorm dan ook is te allen tijde uitgesloten. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de acceptatie en uitvoering van door Interact gegeven adviezen en de implementatie daarvan. Daaronder is ook begrepen schade(vergoeding) in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens (niet) gederfde omzet of winst.
  • 11.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
 12. In dienstneming
  • 12.1 – Opdrachtgever en Interact zullen medewerkers die met de directe uitvoering van de overeenkomst zijn belast, niet van elkaar in dienst nemen, tijdens de uitvoering van de opdracht en gedurende een periode van twaalf maanden daarna, zulks op straffe van een dwangsom van € 1000,- (eenduizend euro) per dag voor zolang een overtreding zal duren, tenzij een en ander met onderling schriftelijk goedvinden gebeurt.
 13. Wijziging van de voorwaarden
  • 13.1 – Interact behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtgever zal door Interact hiervan binnen een periode van 14 dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
  • 13.2 – Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  • 13.3 – Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.
 14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  • 14.1 – Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Interact en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  • 14.2 – Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
  • 14.2 – Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Antwerpen (B) aanhangig worden gemaakt.