​In samenwerking met Eurocontrol ontwikkelde workshops waarin alle elementen van Veiligheidscultuur middels discussie worden uitgediept. Hiervoor zijn 10 methodes ontwikkeld die gezamenlijk een gedetailleerd inzicht geven aangaande wijze waarop de organisatie hiermee omgaat en waar de verbeterpunten liggen.

​Onze leidraad is een reeks kaarten waaromheen elke workshop is opgebouwd. De 10 methodes zijn o.a. de cyclus van Schein, asset based safety, behavior based safety, oplossingsgericht, wereldcafé, focus op …. etc. 

​Hieruit volgt een set van aanbevelingen aan het management met daaraan gekoppeld een aantal interventies. Na presentatie aan en goedkeuring door het management, kan tot implementatie worden overgegaan.

​Het eigenaarschap ligt bij de betrokkenen. Interact houdt zicht op de voortgang en stuurt deze waar nodig bij.